top of page
LOGO MILENARI.png

AVÍS LEGAL
I
PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), el C.E. LATACA informa que és titular del lloc web http://www.laportals.cat d'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada.

el C.E. LATACA informa de les dades següents:
El titular d'aquest lloc web és el C.E.LATACA, amb NIF G65197741 i domicili social a CARRE PAU BERTRAN,
 NUM25, 08293 COLLBATÓ - (BARCELONA).

L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'entitat és: laportals@gmail.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web del C.E. LATACA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web del C.E. LATACA, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.
El lloc web de C.E. LATACA proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

* La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per C.E. LATACA per accedir a certs continguts o serveis oferts pel web.

* L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per C.E. LATACA contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

El C.E. LATACA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la web xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
El C.E. LATACA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, el C.E. LATACA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

El C.E. LATACA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Serveis de reserva per internet

Certs continguts de la website del C.E. LATACA contenen la possibilitat de reservar per Internet.

L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establertes a aquest efecte pel C.E. LATACA

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

El C.E. LATACA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. El C.E. LATACA té el domicili a Collbató.

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Les presents Condicions Generals de Reserva (d'ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre el C.E. LATACA i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que el C.E. LATACA posa a la vostra disposició a la vostra http://www.laportals.cat

La reserva a través dels llocs web del C.E. LATACA suposarà l‟acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d‟aquestes condicions, com també de les condicions d‟ús establertes per a la navegació de l‟usuari per les pàgines propietat del C.E. LATACA.
Aquestes condicions són aplicables sens perjudici de laplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre el C.E. LATACA i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, del 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, La normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El C.E. LATACA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, el C.E. LATACA es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a aquestes Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

 

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, el C.E. LATACA ofereix a l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les característiques i els preus. No obstant això, el C.E. LATACA es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes i/o serveis oferts a cada moment per la website del C.E. LATACA es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes i/o serveis esmentats.

Indicació dels preus.

Cada possible reserva oferta tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, el C.E. LATACA ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Disponibilitat.

La disponibilitat de les ofertes ofertes pel C.E. LATACA a través de la pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que el C.E. LATACA actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquell moment. En aquest cas, el C.E. LATACA remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

Despeses i prestació dels serveis.

El C.E. LATACA detalla a la sol·licitud d'inscripció el preu de la inscripció i les despeses addicionals que complementin l'esdeveniment. En tot cas, durant el procés de compra s'especificarà per separat i en la factura corresponent es detallaran les despeses relatives al servei contractat.

Formes de pagament.

El client podrà abonar l'import del servei optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d'indicar la vostra elecció: – Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer) ). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor del C.E. LATACA. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web. Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular pot exigir l'anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'han de fer com més aviat millor. Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant del C.E. LATACA al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació. Així mateix, alguns dels esdeveniments contractats podrien contractar-se directament amb l'organitzador pel que serà aquest el que notificarà qualsevol variació a la inscripció i li correspondrà a aquest la devolució o canvi d'inscripció.

La disponibilitat de serveis oferts pel C.E. LATACA pot variar segons el servei. En cas de no execució per indisponibilitat, l'organitzador de l'esdeveniment serà el responsable de notificar-ho al client. En aquest cas, el C.E. LATACA, posa a disposició a la pròpia web de la informació que requereix a Atenció al client, des d'on s'ha de dirigir per consultar qualsevol tipus de dubte sobre això la cancel·lació de la reserva.

Reemborsament del pagament.

Crono-Time SC, actua exclusivament com a servei on-line per a la inscripció, per la qual cosa l'usuari sempre adquireix la inscripció directament a l'Organitzador de l'esdeveniment (C.E. LATACA). L'anul·lació de la inscripció queda subjecte a la política de cancel·lació de l'organitzador de la prova, cada prova tindrà especificades les condicions particulars.

En cas contrari les condicions a aplicar seran aquestes:

Per poder cancel·lar una inscripció i per tant poder gaudir del reemborsament de les quantitats satisfetes, s'hauran de complir els requisits següents, l'estimació dels quals estarà determinada per l'import pagat i el percentatge de reemborsament que s'estimarà segons la taula següent:

 

Data de cancel·lació abans de l'esdeveniment                            Percentatge de reemborsament

         Més de 30 dies                                                                            80%

         De 29 a 15 dies                                                                           50%

         De 14 a 8 dies                                                                             25%

         Menys de 8 dies                                                                             0%

 

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client s'ha de fer utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

 

Reclamació

Si el client vol presentar una reclamació, l'establiment del C.E.LATACA, amb NIF G65197741 i domicili social a CARRE PAU BERTRAN, NUM25, 08293 COLLBATÓ - (BARCELONA), o a través del correu electrònic laportal@gmail.com.

Desistiment

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

SUSPENSIÓ O AJORNAMENT DE LA PROVA

L'organització es reserva el dret de variar el punt d'arribada o sortida, endarrerir l'hora de sortida, canviar-ne la data o la suspensió.
Si la sortida arribés a produir-se, la prova es donarà per realitzada, encara que es suspengui durant la seva celebració.
En cas que lorganització consideri que les condicions climàtiques o altres contingències alienes a la seva voluntat posen en risc la integritat física dels participants, podrà disposar la postergació de la prova. En aquest cas, no es reintegrarà ni totalment ni parcialment la inscripció.

RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE L'ORGANITZACIÓ

És responsabilitat exclusiva del participant ser apte per a la prova, és a dir, aquest afirma i verifica que està físicament i mentalment preparat, gaudeix de bona salut per afrontar una prova així com que ha passat els reconeixements mèdics oportuns. No tingui cap malaltia o lesió que es pugui agreujar amb la meva participació en aquesta prova. Per això, assisteix per iniciativa pròpia a aquesta competició assumint els possibles riscos i conseqüències derivades de la seva participació.
Cada participant declara amb la seva inscripció que reuneix les condicions que possibiliten la seva participació a la prova sense generar més inconvenients per a la seva persona, la resta dels participants i l'organització. De forma plena i conscient, cada participant assumeix per a si i com a propis els riscos derivats de la seva participació a la prova, quedant completament exonerada l'organització de tota responsabilitat que pogués sorgir a conseqüència dels danys que la participació a la carrera pogués comportar als participants, els seus causahavents o terceres persones.

Permet el lliure ús del seu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant l'esdeveniment, eximint l'organització, els directors de l'esdeveniment, els col·laboradors, els patrocinadors i els voluntaris de qualsevol responsabilitat o reclamació per part seva. Incloent-hi qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta.
L'Organització declina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que la participació en aquesta prova pugui ocasionar a si mateix, altres persones i fins i tot en el cas que terceres persones causin danys al participant.

Tot participant, pel sol fet de participar a la prova, accepta les normes assenyalades anteriorment, prevalent en cas de dubte el criteri de l'Organització.

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

En fer la inscripció es compromet a complir les regles que regulen la prova.

Autoritza els Serveis Mèdics de la prova que practiquin l'assistència sanitària necessària, encara que no hagi estat sol·licitada. En cas que els serveis mèdics indiquin que s'abandoni la prova per existir risc per a la seva salut, es compromet a acatar la recomanació dels experts sanitaris.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del C.E.LATACA, amb NIF G65197741 i domicili social a CARRE PAU BERTRAN, NUM25, 08293 COLLBATÓ - (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, el C.E. LATACA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.
El C.E. LATACA  informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el C.E. LATACA  es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d'aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic laportal@gmail.com
Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

bottom of page